7038 NW 50th Street Miami 33166, Florida

7038 NW 50th Street Miami 33166, Florida